APPLE AUTO AUCTION

1658 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260


TEL : 02-399-2299
FAX : 02-399-2244 (กลาง)
  : 02-399-2120 (บัญชี)
EMAIL : INFO@APPLEAUCTION.CO.THเบอร์ติดต่อภายใน


เบอร์ต่อ
ติดต่อสอบถามทั่วไป 603
ฝ่ายการตลาด
ต้องการนำรถเข้าประมูล 101-103
สอบถามการประมูลนอกสถานที่ 106-107
ฝ่ายปฏิบัติการ
สอบถามการตรวจสภาพรถยนต์ 701-705
ฝ่ายการเงิน
ติดต่อแผนกการเงิน 201 - 202
ติดต่อวางบิล 206
ติดต่อการเงินด้านรับ 204
ติดต่อการเงินด้านจ่าย 205
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สอบถามตำแหน่งงาน 301
ฝ่ายธุรการ
ติดต่อไถ่ถอนรถยึด 401 - 402
เล่มทะเบียน
ดำเนินการเรื่องเล่มทะเบียน 703 , 707